noscript
O nás O nás

Reklamační řád

1. Úvodní ustanovení

 

 • 1.1. Společnost 13 bytes, s.r.o., se sídlem na adrese MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník, zapsanou v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č. 30008/P, IČO: 47 622 717 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající"), bankovní spojení: Fio banka, as, č. účtu: 2801306105/2010., provozuje internetový obchod na adrese https://www.theshe.cz (dále jen "internetový obchod").
 • 1.2. Prodávající vydává tento reklamační řád v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele a o změně zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále též jako "Zákon o ochraně spotřebitele"), zákona č.102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále též jako "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku"), přičemž prodávající tímto reklamačním řádem informuje spotřebitele o podmínkách a způsobu reklamace, o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů spotřebitelů včetně informace o tom, kde lze reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav týkajících se zboží zakoupeného v internetovém obchodě.
 • 1.3. Tento reklamační řád včetně poskytnuté záruky se nevztahuje na zboží resp. nároky z vad zboží, které bylo zakoupeno na internetovém obchodě jakoukoli osobou, která se pro účely Zákona o ochraně spotřebitele resp. pro účely Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží na základě smlouvy uzavřené na dálku, nepovažuje za spotřebitele. Práva a povinnosti vyplývající z uplatnění nároků z vad zboží jakož i postup a způsob vyřízení uplatněných nároků z vad zboží se v případě podle předchozí věty řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. Obchodný zákonník v platném znění a případně dalších souvisejících předpisů upravujících postavení a uplatňování nároků z vad zboží mezi podnikatelskými subjekty.

2. Odpovědnost za vady prodaného zboží

 

 • 2.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv spotřebitele z vadného plnění a odpovědnosti prodávajícího za vady prodaného zboží se řídí ustanovením § 619 a násl. Občanského zákoníku, a zároveň příslušnými ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele.
 • 2.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při jeho převzetí spotřebitelem. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající neodpovídá za vady vzniklé jeho použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaném za nižší cenu, prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží, na které byl spotřebitel při uzavírání kupní smlouvy upozorněn.

3. Záruční doba

 

 • 3.1. Na dodané zboží je spotřebiteli poskytnuta záruční doba 24 měsíců.
 • 3.2. V případě, že předmětem kupní smlouvy je použité zboží, prodávající a spotřebitel se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.
 • 3.3. Záruční doba začíná běžet od data převzetí zboží spotřebitelům. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době.

4. Práva spotřebitele z odpovědnosti za vady zboží

 

 • 4.1. Za vadu zboží se nepovažuje změna vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby:
  • v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování,
  • v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno,
  • v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 • 4.2. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s odstranitelnou vadou, má spotřebitel právo na:
  • bezplatné, včasné a řádné odstranění reklamované vady,
  • výměnu zboží nebo součásti zboží, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady,
  • výměnu zboží, pokud spotřebitel pro opakované vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže zboží řádně užívat.
 • 4.3. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s neodstranitelnou vadou, která brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat jako zboží bez vady, má spotřebitel právo na:
  • výměnu zboží,
  • odstoupení od smlouvy.
 • 4.4. V případě, že spotřebitel reklamuje zboží v souvislosti s jinou neodstranitelnou vadou jak je uvedeno v předchozím odstavci (např. V souvislosti s neodstranitelnou vadou, která nebrání tomu, aby se mohl zboží řádně užívat jako zboží bez vady), má spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 • 4.5. Spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které spotřebiteli vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady.

5. Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamace

 

 • 5.1. Vady zboží musí spotřebitel uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co vadu zboží zjistil.
 • 5.2. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje spotřebitel u prodávajícího. Za okamžik uplatnění odpovědnosti za vady zboží - reklamaci se považuje okamžik doručení reklamovaného zboží spolu se všemi zákonem stanovenými doklady a příslušenstvím prodávajícímu.
  • poštou nebo kurýrem spolu s kopií daňového dokladu (fakturou) a důvodem reklamace (vyplněný Reklamační formulář) zaslanými na adresu: 13 bytes, sro, Komenského 461/10, 089 01 Svidník, Slovenská republika. Na zásilce uveďte i telefonní číslo 0948 159 450. Prodávající doporučuje spotřebiteli za účelem možnosti prokázání zaslání zásilky nebo v případě její ztráty, zaslat reklamované zboží prodávajícímu jako doporučenou zásilku.
 • 5.3. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je při jeho dodání spotřebiteli přiložen doklad o koupi zboží (faktura), který slouží zároveň jako záruční doklad (záruční list). Reklamovat lze pouze zboží zakoupené u prodávajícího, které je zcela zaplacene.
 • 5.4. Pro řádné a včasné vyřízení reklamace prodávající doporučuje spotřebiteli, aby spotřebitel co nejvýstižněji popsal vadu, pro kterou zboží reklamuje, přičemž prodávající je povinen zabývat se jen vadou zboží, která byla ze strany spotřebitele reklamovaná.
 • 5.5. Při uplatnění odpovědnosti za vady zboží je spotřebitel povinen prokázat, že reklamované zboží zakoupil u prodávajícího. Prodávající doporučuje za tímto účelem předložit zejména doklad o koupi (fakturu).
 • 5.6. Pokud spotřebitel uplatní reklamaci, prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec je povinen poučit spotřebitele o jeho právech vyplývajících z uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží v záruční době podle občanského zákoníku a na základě rozhodnutí, které z těchto práv spotřebitel uplatňuje, určí prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 • 5.7. Vybavením reklamace se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí ukončení reklamačního řízení:
  • předáním opraveného zboží,
  • výměnou zboží,
  • vrácením kupní ceny zboží,
  • vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
  • její odůvodněné zamítnutí.

6. Postup při vyřízení reklamace

 

 • 6.1. O tom, že reklamace byla vybavena a jakým způsobem, je prodávající povinen informovat spotřebitele, a to na elektronickou adresu uvedenou při reklamaci nebo prostřednictvím jiných kontaktních údajů, podle kterých bude možné spotřebitele upozornit na vyřízení reklamace. Prodávající v tomto oznámení uvede datum doručení reklamovaného zboží.
 • 6.2. V případě, že spotřebitel nepřevezme reklamované zboží, je prodávající oprávněn si účtovat přiměřené skladné a finanční náhradu za opětovné doručení zboží. O tomto postupu musí prodávající spotřebitele předem upozornit.

7. Závěrečná ustanovení

 

 • 7.1. Tento reklamační řád tvoří nedílnou součást obchodních podmínek prodávajícího, přičemž je v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele umístěn na viditelném místě dostupném spotřebiteli, a to na internetových stránkách internetového obchodu.
 • 7.2. V případě odlišném znění obsahu v tomto reklamačním řádu a v obchodních podmínkách prodávajícího, má přednost znění tohoto reklamačního řádu.
 • 7.3. Prodávající je oprávněn kdykoliv měnit znění tohoto reklamačního řádu, přičemž nové znění nabude účinnosti jeho zveřejněním.

 

Ve Svidníku dne 2.9.2017
13 bytes, s.r.o.